Statut

Statut Ludowego Klubu Sportowego "KAMIONKA" w Kamieniu Krajeńskim

Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

 

§ 1

Klub nosi nazwę Ludowy Klub Sportowy "KAMIONKA" w Kamieniu Krajeńskim i zwany jest w dalszej części Statutu Klubem.

 

§ 2

Siedzibą Klubu jest Kamień Krajeński. Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Klub samodzielnie określa swoje cele, programy działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.

 

§ 4

 1. Klub sportowy działa w formie stowarzyszenia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 121, poz. 857 z późn. zm. i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną. Klub działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
 2. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

 

§ 5

Klub może być członkiem związków i stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 6

Barwami Klubu są kolory: Niebieski - Biały.

 

§ 7

Klub może używać pieczęci, godła, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

§ 8

Klub opiera swą działalność na zasadach demokracji, w oparciu o aktywność ogółu swoich członków, przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków działaczy oraz pomocy sympatyków.

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 9

Celem klubu jest:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz zajęć z tych dziedzin wśród członków Klubu, mieszkańców powiatu sępoleńskiego oraz Rzeczpospolitej.
 2. Wychowywanie dzieci i młodzieży w oparciu o fundamentalne zasady sportu i szacunku dla rywali.
 3. Kształtowanie pozytywnych zachowań u sportowców w stosunku do otoczenia.
 4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Zarządzanie posiadanymi obiektami, urządzeniami, sprzętem sportowym i rekreacyjnym, dbając o ich rozbudowę, modernizację, remont i konserwację.
 7. Realizowanie zadań w dziedzinie rozpowszechniania sportu, rekreacji ruchowej i turystyki.

 

§ 10

Cele, o których mowa w § 9 Klub realizuje poprzez:

 1. Ustalenie kierunków rozwoju sekcji sportowych Klubu.
 2. Opracowywanie planów szkoleniowych.
 3. Uczestniczenie oraz organizowanie i prowadzenie samodzielnie lub we współpracy z innymi szkoleń i innych różnorodnych form doskonalenia swoich członków jak i osób spoza Klubu.
 4. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 5. Organizowanie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu, zespoły ćwiczeń rekreacyjnych, drużyny, grupy.
 6. Organizowanie zajęć szkoleniowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących.
 7. Organizacje zawodów i imprez sportowych, a także udział w imprezach sportowych różnych szczebli.
 8. Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych kulturę fizyczną i sport kwalifikowany, rekreację, turystykę i aktywny wypoczynek.
 9. Zapewnienie bazy sportowej, odpowiednich warunków do uprawiania kultury fizycznej, zajęć treningowych i szkoleniowych w postaci środków finansowych, kadry trenerskiej, opieki lekarskiej, osobistego sprzętu sportowego.
 10. Wydawanie materiałów szkoleniowe, biuletynów informacyjnych i reklamowych.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych,
 4. Uczestników.

 

§ 12

 1. Członkami zwyczajnymi klubu mogą zostać osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawine praw publicznych.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.
 3. Wysokość składek członkowskich oraz sposób ich uiszczania ustala Walne Zebranie Członków Klubu.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu, z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
 2. Brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych.
 3. Zgłaszać postulaty, wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność.
 4. Otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego celów i zadań statutowych.
 5. Korzystać z obiektów i urządzeń Klubu.

 

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu.
 2. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 3. Czynny udział w działalności Klubu.

 

§ 15

 1. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane wspieraniem jego działalności.
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu po złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji według wzoru opracowanego przez Zarząd Klubu.

 

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu.
 2. Korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.

 

§ 17

Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. Udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań.
 2. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy finansowej i materialnej Klubowi.
 3. Przestrzeganie postanowień Statutu.

 

§ 18

 1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne, szczególne zasłużone dla Klubu.
 2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych i są zwolnieni z konieczności opłacania składek członkowskich.
 3. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 4. Do obowiązków członków honorowych należy:
  a) udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań,
  b) przestrzeganie postanowień Statutu.

 

§ 19

 1. Osoby niepełnoletnie, zwane uczestnikami, mogą brać udział w sekcjach Klubu za pisemną zgodą swych prawnych opiekunów, korzystać z obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 2. Do obowiązków należy regularne opłacanie składek członkowskich.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Statutu.

 

§ 20

Członkostwo w Klubie wygasa wskutek:

 1. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu.
 2. Skreślenia z listy członków Klubu w razie nieopłacenia składek członkowskich w wysokości i terminie ustalonym przez Zarząd Klubu. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu.
 3. Rażącego naruszenia postanowień Statutu Klubu i skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Klubu.
 4. Rozwiązania Klubu.

 

§ 21

Zarząd Klubu może w przypadku naruszenia Statutu Klubu zawiesić członka Klubu. Zawieszenie to polega na pozbawieniu uprawnień statutowych na pewien okres, o którym decyduje Zarząd Klubu.

 

Rozdział IV

WŁADZE KLUBU

§ 22

 1. Władzami Klubu są:
  a) Walne Zebranie Członków Klubu,
  b) Zarząd Klubu,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.
 3. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym.
 4. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.
 5. Jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

 

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd lub na wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania członków Klubu, przy czym termin, miejsce i porządek powinny być podane do wiadomości członka nie później niż 10 dni przed datą zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na ilość uprawnionych.

 

§ 24

W Walnych Zebraniach Członków Klubu mogą brać udział wszyscy członkowie Klubu oraz z głosem doradczym przedstawiciele innych organizacji sportowych oraz osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

 

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

 1. Uchwalenie planów działalności Klubu.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu.
 3. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
 4. Wybór i odwołanie Prezesa, 1-2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Klubu.
 6. Uchwalanie zmian w Statucie.

 

ZARZĄD

 

§ 26

Zarząd składa się z 7-10 członków, w tym Prezesa i 1-2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu.

 

§ 27

Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków Klubu.

 

§ 28

Prezydium Zarządu Klubu tworzą: Prezes, 1-2 Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.

 

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
 3. Kierowanie całokształtem działalności Klubu,
 4. Przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu,
 5. Uchwalenie budżetu Klubu,
 6. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu,
 7. Sprawowanie nadzoru nad działalnością sekcji i członków Klubu, udzielanie im pomocy oraz koordynowanie ich działalności,
 8. Powoływanie komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie ich działalności,
 9. Wybór kierowników sekcji.

 

§ 30

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Sekretarza Komisji Rewizyjnej i Członka Komisji Rewizyjnej.
 2. Całokształt działalności Klubu, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

 

§ 32

Komisja Rewizyjna:

 1. Przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Klubu, co najmniej raz w roku.
 2. Może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności.
 3. W razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa termin ich usunięcia.
 4. Składa Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

Rozdział V

SEKCJE KLUBU

 

§ 33

 1. Klub działa poprzez Sekcje powoływane przez Zarząd Klubu.
 2. Sekcje tworzy się w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu.
 3. Sekcje działają w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Klubu.

 

§ 34

Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

 

§ 35

 1. Działalnością sekcji kierują Kierownicy Sekcji powoływani przez Zarząd Klubu.
 2. Kierownicy Sekcji są zobowiązani do składania Zarządowi informacji o swojej działalności, co najmniej raz w roku lub na pisemne żądanie Zarządu.

 

§ 36

Do kompetencji Kierowników Sekcji należy:

 1. ustalanie planów pracy, kalendarza imprez na dany rok,
 2. przygotowanie preliminarza budżetowego w terminie poprzedzającym podział klubowych środków finansowych,
 3. dbałość i rozwój baz sportową sekcji,
 4. pozyskiwanie środków na rzecz Klubu.

 

Rozdział VI

NAGRODY I KARY

 

§ 37

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody zgodnie z Regulaminem opracowanym przez Zarząd Klubu..

 

§ 38

W razie naruszenia postanowień Statutu oraz uchwał władz Klubu przysługuje prawo wymierzania kar, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu.

 

Rozdział VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 39

 1. Majątek klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  a) dotacje,
  b) wpływy ze składek członkowskich,
  c) darowizny od osób fizycznych i prawnych,
  d) inne wpływy z działalności statutowej Klubu.

 

§ 40

 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz innych spraw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Klubu w tym: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub Sekretarza.
 2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu podlegają wymagają dla swej ważności zgody Walnego Zebrania Członków Klubu.

 

Rozdział VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

 

§ 41

 1. Zmiana statutu lub rozwiązanie może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczny osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określić sposób likwidacji Klubu oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku oraz wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

 

Powyższy Statut został przyjęty na Walnym Zebraniu Członków Klubu 20 grudnia 2012 roku.

Liga Żaków

Mały baner

NASTĘPNY MECZ

TABELA

# Zespół M PKT
1 Start Pruszcz 26 63
2 Grom Więcbork 26 59
3 Fala Świekatowo 26 54
4 Victoria Koronowo 26 45
5 Kamionka Kamień 26 44
6 Krajna Sępólno 26 42
7 Rawys Raciąż 26 38
8 Tucholanka Tuchola 26 38
9 GLKS Dobrcz 26 32
10 Dąb Potulice 26 30
11 Tartak Wudzyn 26 27
12 Victoria Niemcz 26 22
13 Myśliwiec Gostycyn 26 19
14 Sparta Przysiersk 26 3

STRZELCY

# Nazwa Gol
1 Tomasz Mrugalski 12
2 Dawid Chmarzyński 9
3 Arkadiusz Fridehl 4
- Dariusz Spica 4
- Bartosz Lepak 4
# Nazwa Żółta kartka
1 Dawid Kobus 6
2 Tomasz Mrugalski 5
3 Mateusz Balcer 4
- Dariusz Spica 4
- Artur Bukowski 4

  Sponsorzy

 
kamien krajenski image001 1 Part Net bs wiecbork pizzeria roberto spica meble szulc

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję